Alex Velez

Photos by Alex Velez. © All rights reserved

Slideshow
NY - NY/NJ Port Authority Police
1
NY - NY/NJ Port Authority Police
664 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
2
NY - NY/NJ Port Authority Police
454 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
3
NY - NY/NJ Port Authority Police
385 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
4
NY - NY/NJ Port Authority Police
415 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
5
NY - NY/NJ Port Authority Police
494 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
6
NY - NY/NJ Port Authority Police
411 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
7
NY - NY/NJ Port Authority Police
434 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
8
NY - NY/NJ Port Authority Police
359 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
9
NY - NY/NJ Port Authority Police
531 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
10
NY - NY/NJ Port Authority Police
491 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
11
NY - NY/NJ Port Authority Police
408 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
12
NY - NY/NJ Port Authority Police
434 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
13
NY - NY/NJ Port Authority Police
427 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
14
NY - NY/NJ Port Authority Police
679 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
15
NY - NY/NJ Port Authority Police
356 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
16
NY - NY/NJ Port Authority Police
408 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
17
NY - NY/NJ Port Authority Police
348 views
 
NY-NJ Port Authority Police
18
NY-NJ Port Authority Police
508 views
 
NY-NJ Port Authority Police
19
NY-NJ Port Authority Police
474 views
 
NY-NJ Port Authority Police
20
NY-NJ Port Authority Police
488 views
 
NY-NJ Port Authority Police
21
NY-NJ Port Authority Police
566 views
 
NY-NJ Port Authority Police
22
NY-NJ Port Authority Police
568 views
 
NY-NJ Port Authority Police
23
NY-NJ Port Authority Police
645 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
24
NY-NJ Port Authority Police
669 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
25
NY-NJ Port Authority Police
709 views
 
NY-NJ Port Authority Police
26
NY-NJ Port Authority Police
592 views
 
NY-NJ Port Authority Police
27
NY-NJ Port Authority Police
653 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
28
NY-NJ Port Authority Police
630 views
 
NY-NJ Port Authority Police
29
NY-NJ Port Authority Police
832 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
30
NY-NJ Port Authority Police
464 views
 
NY-NJ Port Authority Police
31
NY-NJ Port Authority Police
497 views
 
NY-NJ Port Authority Police
32
NY-NJ Port Authority Police
537 views
 
NY-NJ Port Authority Police
33
NY-NJ Port Authority Police
456 views
 
NY-NJ Port Authority Police
34
NY-NJ Port Authority Police
468 views
 
NY-NJ Port Authority Police
35
NY-NJ Port Authority Police
478 views
 
NY-NJ Port Authority Police
36
NY-NJ Port Authority Police
458 views
 
NY-NJ Port Authority Police
37
NY-NJ Port Authority Police
438 views
 
NY-NJ Port Authority Police
38
NY-NJ Port Authority Police
592 views
 
NY-NJ Port Authority Police
39
NY-NJ Port Authority Police
478 views
 
NY-NJ Port Authority Police
40
NY-NJ Port Authority Police
421 views
 
NY-NJ Port Authority Police
41
NY-NJ Port Authority Police
431 views
 
NY-NJ Port Authority Police
42
NY-NJ Port Authority Police
411 views
 
NY-NJ Port Authority Police
43
NY-NJ Port Authority Police
442 views
 
NY-NJ Port Authority Police
44
NY-NJ Port Authority Police
537 views
 
NY-NJ Port Authority Police
45
NY-NJ Port Authority Police
498 views
 
NY-NJ Port Authority Police
46
NY-NJ Port Authority Police
565 views
 
NY-NJ Port Authority Police
47
NY-NJ Port Authority Police
534 views
 
NY-NJ Port Authority Police
48
NY-NJ Port Authority Police
453 views
 
NY-NJ Port Authority Police
49
NY-NJ Port Authority Police
916 views/5 сomments
NY-NJ Port Authority Police
50
NY-NJ Port Authority Police
906 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
51
NY-NJ Port Authority Police
441 views
 
NY-NJ Port Authority Police
52
NY-NJ Port Authority Police
467 views
 
NY-NJ Port Authority Police
53
NY-NJ Port Authority Police
562 views
 
NY-NJ Port Authority Police
54
NY-NJ Port Authority Police
527 views
 
NY-NJ Port Authority Police
55
NY-NJ Port Authority Police
725 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
56
NY-NJ Port Authority Police
491 views
 
NY-NJ Port Authority Police
57
NY-NJ Port Authority Police
520 views
 
NY-NJ Port Authority Police
58
NY-NJ Port Authority Police
487 views
 
NY-NJ Port Authority Police
59
NY-NJ Port Authority Police
481 views
 
NY-NJ Port Authority Police
60
NY-NJ Port Authority Police
430 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
61
NY-NJ Port Authority Police
493 views
 
NY-NJ Port Authority Police
62
NY-NJ Port Authority Police
740 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
63
NY-NJ Port Authority Police
1193 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
64
NY-NJ Port Authority Police
525 views
 
NY-NJ Port Authority Police
65
NY-NJ Port Authority Police
450 views
 
NY-NJ Port Authority Police
66
NY-NJ Port Authority Police
481 views
 
NY-NJ Port Authority Police
67
NY-NJ Port Authority Police
504 views
 
NY-NJ Port Authority Police
68
NY-NJ Port Authority Police
643 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
69
NY-NJ Port Authority Police
488 views
 
NY-NJ Port Authority Police
70
NY-NJ Port Authority Police
425 views
 
NY-NJ Port Authority Police
71
NY-NJ Port Authority Police
641 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
72
NY-NJ Port Authority Police
1343 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
73
NY-NJ Port Authority Police
554 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
74
NY-NJ Port Authority Police
730 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
75
NY-NJ Port Authority Police
845 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
76
NY-NJ Port Authority Police
2040 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
77
NY-NJ Port Authority Police
904 views/6 сomments
NY-NJ Port Authority Police
78
NY-NJ Port Authority Police
950 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
79
NY-NJ Port Authority Police
553 views
 
NY-NJ Port Authority Police
80
NY-NJ Port Authority Police
739 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
81
NY-NJ Port Authority Police
450 views
 
NY-NJ Port Authority Police
82
NY-NJ Port Authority Police
488 views
 
NY-NJ Port Authority Police
83
NY-NJ Port Authority Police
2269 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
84
NY-NJ Port Authority Police
573 views
 
NY-NJ Port Authority Police
85
NY-NJ Port Authority Police
545 views