Alex Velez

Photos by Alex Velez. © All rights reserved

Slideshow
NY - NY/NJ Port Authority Police
1
NY - NY/NJ Port Authority Police
641 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
2
NY - NY/NJ Port Authority Police
435 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
3
NY - NY/NJ Port Authority Police
364 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
4
NY - NY/NJ Port Authority Police
399 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
5
NY - NY/NJ Port Authority Police
472 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
6
NY - NY/NJ Port Authority Police
396 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
7
NY - NY/NJ Port Authority Police
420 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
8
NY - NY/NJ Port Authority Police
343 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
9
NY - NY/NJ Port Authority Police
512 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
10
NY - NY/NJ Port Authority Police
475 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
11
NY - NY/NJ Port Authority Police
395 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
12
NY - NY/NJ Port Authority Police
413 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
13
NY - NY/NJ Port Authority Police
407 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
14
NY - NY/NJ Port Authority Police
653 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
15
NY - NY/NJ Port Authority Police
341 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
16
NY - NY/NJ Port Authority Police
383 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
17
NY - NY/NJ Port Authority Police
335 views
 
NY-NJ Port Authority Police
18
NY-NJ Port Authority Police
502 views
 
NY-NJ Port Authority Police
19
NY-NJ Port Authority Police
465 views
 
NY-NJ Port Authority Police
20
NY-NJ Port Authority Police
473 views
 
NY-NJ Port Authority Police
21
NY-NJ Port Authority Police
554 views
 
NY-NJ Port Authority Police
22
NY-NJ Port Authority Police
558 views
 
NY-NJ Port Authority Police
23
NY-NJ Port Authority Police
636 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
24
NY-NJ Port Authority Police
655 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
25
NY-NJ Port Authority Police
693 views
 
NY-NJ Port Authority Police
26
NY-NJ Port Authority Police
583 views
 
NY-NJ Port Authority Police
27
NY-NJ Port Authority Police
639 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
28
NY-NJ Port Authority Police
615 views
 
NY-NJ Port Authority Police
29
NY-NJ Port Authority Police
815 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
30
NY-NJ Port Authority Police
458 views
 
NY-NJ Port Authority Police
31
NY-NJ Port Authority Police
491 views
 
NY-NJ Port Authority Police
32
NY-NJ Port Authority Police
530 views
 
NY-NJ Port Authority Police
33
NY-NJ Port Authority Police
448 views
 
NY-NJ Port Authority Police
34
NY-NJ Port Authority Police
458 views
 
NY-NJ Port Authority Police
35
NY-NJ Port Authority Police
470 views
 
NY-NJ Port Authority Police
36
NY-NJ Port Authority Police
451 views
 
NY-NJ Port Authority Police
37
NY-NJ Port Authority Police
428 views
 
NY-NJ Port Authority Police
38
NY-NJ Port Authority Police
579 views
 
NY-NJ Port Authority Police
39
NY-NJ Port Authority Police
470 views
 
NY-NJ Port Authority Police
40
NY-NJ Port Authority Police
414 views
 
NY-NJ Port Authority Police
41
NY-NJ Port Authority Police
425 views
 
NY-NJ Port Authority Police
42
NY-NJ Port Authority Police
405 views
 
NY-NJ Port Authority Police
43
NY-NJ Port Authority Police
433 views
 
NY-NJ Port Authority Police
44
NY-NJ Port Authority Police
529 views
 
NY-NJ Port Authority Police
45
NY-NJ Port Authority Police
487 views
 
NY-NJ Port Authority Police
46
NY-NJ Port Authority Police
557 views
 
NY-NJ Port Authority Police
47
NY-NJ Port Authority Police
514 views
 
NY-NJ Port Authority Police
48
NY-NJ Port Authority Police
441 views
 
NY-NJ Port Authority Police
49
NY-NJ Port Authority Police
896 views/5 сomments
NY-NJ Port Authority Police
50
NY-NJ Port Authority Police
885 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
51
NY-NJ Port Authority Police
435 views
 
NY-NJ Port Authority Police
52
NY-NJ Port Authority Police
460 views
 
NY-NJ Port Authority Police
53
NY-NJ Port Authority Police
547 views
 
NY-NJ Port Authority Police
54
NY-NJ Port Authority Police
513 views
 
NY-NJ Port Authority Police
55
NY-NJ Port Authority Police
705 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
56
NY-NJ Port Authority Police
477 views
 
NY-NJ Port Authority Police
57
NY-NJ Port Authority Police
504 views
 
NY-NJ Port Authority Police
58
NY-NJ Port Authority Police
476 views
 
NY-NJ Port Authority Police
59
NY-NJ Port Authority Police
475 views
 
NY-NJ Port Authority Police
60
NY-NJ Port Authority Police
423 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
61
NY-NJ Port Authority Police
482 views
 
NY-NJ Port Authority Police
62
NY-NJ Port Authority Police
726 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
63
NY-NJ Port Authority Police
1005 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
64
NY-NJ Port Authority Police
510 views
 
NY-NJ Port Authority Police
65
NY-NJ Port Authority Police
442 views
 
NY-NJ Port Authority Police
66
NY-NJ Port Authority Police
469 views
 
NY-NJ Port Authority Police
67
NY-NJ Port Authority Police
490 views
 
NY-NJ Port Authority Police
68
NY-NJ Port Authority Police
631 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
69
NY-NJ Port Authority Police
479 views
 
NY-NJ Port Authority Police
70
NY-NJ Port Authority Police
416 views
 
NY-NJ Port Authority Police
71
NY-NJ Port Authority Police
633 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
72
NY-NJ Port Authority Police
1300 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
73
NY-NJ Port Authority Police
544 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
74
NY-NJ Port Authority Police
718 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
75
NY-NJ Port Authority Police
750 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
76
NY-NJ Port Authority Police
1658 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
77
NY-NJ Port Authority Police
892 views/6 сomments
NY-NJ Port Authority Police
78
NY-NJ Port Authority Police
931 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
79
NY-NJ Port Authority Police
542 views
 
NY-NJ Port Authority Police
80
NY-NJ Port Authority Police
721 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
81
NY-NJ Port Authority Police
444 views
 
NY-NJ Port Authority Police
82
NY-NJ Port Authority Police
481 views
 
NY-NJ Port Authority Police
83
NY-NJ Port Authority Police
1856 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
84
NY-NJ Port Authority Police
559 views
 
NY-NJ Port Authority Police
85
NY-NJ Port Authority Police
536 views