Alex Velez

Photos by Alex Velez. © All rights reserved

Slideshow
NY - NY/NJ Port Authority Police
1
NY - NY/NJ Port Authority Police
631 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
2
NY - NY/NJ Port Authority Police
426 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
3
NY - NY/NJ Port Authority Police
358 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
4
NY - NY/NJ Port Authority Police
392 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
5
NY - NY/NJ Port Authority Police
464 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
6
NY - NY/NJ Port Authority Police
387 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
7
NY - NY/NJ Port Authority Police
414 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
8
NY - NY/NJ Port Authority Police
340 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
9
NY - NY/NJ Port Authority Police
505 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
10
NY - NY/NJ Port Authority Police
469 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
11
NY - NY/NJ Port Authority Police
385 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
12
NY - NY/NJ Port Authority Police
402 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
13
NY - NY/NJ Port Authority Police
400 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
14
NY - NY/NJ Port Authority Police
645 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
15
NY - NY/NJ Port Authority Police
337 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
16
NY - NY/NJ Port Authority Police
374 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
17
NY - NY/NJ Port Authority Police
328 views
 
NY-NJ Port Authority Police
18
NY-NJ Port Authority Police
497 views
 
NY-NJ Port Authority Police
19
NY-NJ Port Authority Police
461 views
 
NY-NJ Port Authority Police
20
NY-NJ Port Authority Police
468 views
 
NY-NJ Port Authority Police
21
NY-NJ Port Authority Police
548 views
 
NY-NJ Port Authority Police
22
NY-NJ Port Authority Police
555 views
 
NY-NJ Port Authority Police
23
NY-NJ Port Authority Police
632 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
24
NY-NJ Port Authority Police
646 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
25
NY-NJ Port Authority Police
684 views
 
NY-NJ Port Authority Police
26
NY-NJ Port Authority Police
579 views
 
NY-NJ Port Authority Police
27
NY-NJ Port Authority Police
632 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
28
NY-NJ Port Authority Police
610 views
 
NY-NJ Port Authority Police
29
NY-NJ Port Authority Police
805 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
30
NY-NJ Port Authority Police
452 views
 
NY-NJ Port Authority Police
31
NY-NJ Port Authority Police
484 views
 
NY-NJ Port Authority Police
32
NY-NJ Port Authority Police
525 views
 
NY-NJ Port Authority Police
33
NY-NJ Port Authority Police
444 views
 
NY-NJ Port Authority Police
34
NY-NJ Port Authority Police
453 views
 
NY-NJ Port Authority Police
35
NY-NJ Port Authority Police
465 views
 
NY-NJ Port Authority Police
36
NY-NJ Port Authority Police
445 views
 
NY-NJ Port Authority Police
37
NY-NJ Port Authority Police
422 views
 
NY-NJ Port Authority Police
38
NY-NJ Port Authority Police
572 views
 
NY-NJ Port Authority Police
39
NY-NJ Port Authority Police
465 views
 
NY-NJ Port Authority Police
40
NY-NJ Port Authority Police
409 views
 
NY-NJ Port Authority Police
41
NY-NJ Port Authority Police
420 views
 
NY-NJ Port Authority Police
42
NY-NJ Port Authority Police
403 views
 
NY-NJ Port Authority Police
43
NY-NJ Port Authority Police
428 views
 
NY-NJ Port Authority Police
44
NY-NJ Port Authority Police
524 views
 
NY-NJ Port Authority Police
45
NY-NJ Port Authority Police
483 views
 
NY-NJ Port Authority Police
46
NY-NJ Port Authority Police
553 views
 
NY-NJ Port Authority Police
47
NY-NJ Port Authority Police
506 views
 
NY-NJ Port Authority Police
48
NY-NJ Port Authority Police
437 views
 
NY-NJ Port Authority Police
49
NY-NJ Port Authority Police
889 views/5 сomments
NY-NJ Port Authority Police
50
NY-NJ Port Authority Police
875 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
51
NY-NJ Port Authority Police
431 views
 
NY-NJ Port Authority Police
52
NY-NJ Port Authority Police
455 views
 
NY-NJ Port Authority Police
53
NY-NJ Port Authority Police
539 views
 
NY-NJ Port Authority Police
54
NY-NJ Port Authority Police
507 views
 
NY-NJ Port Authority Police
55
NY-NJ Port Authority Police
696 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
56
NY-NJ Port Authority Police
469 views
 
NY-NJ Port Authority Police
57
NY-NJ Port Authority Police
495 views
 
NY-NJ Port Authority Police
58
NY-NJ Port Authority Police
471 views
 
NY-NJ Port Authority Police
59
NY-NJ Port Authority Police
472 views
 
NY-NJ Port Authority Police
60
NY-NJ Port Authority Police
419 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
61
NY-NJ Port Authority Police
478 views
 
NY-NJ Port Authority Police
62
NY-NJ Port Authority Police
721 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
63
NY-NJ Port Authority Police
985 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
64
NY-NJ Port Authority Police
503 views
 
NY-NJ Port Authority Police
65
NY-NJ Port Authority Police
438 views
 
NY-NJ Port Authority Police
66
NY-NJ Port Authority Police
464 views
 
NY-NJ Port Authority Police
67
NY-NJ Port Authority Police
485 views
 
NY-NJ Port Authority Police
68
NY-NJ Port Authority Police
622 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
69
NY-NJ Port Authority Police
475 views
 
NY-NJ Port Authority Police
70
NY-NJ Port Authority Police
411 views
 
NY-NJ Port Authority Police
71
NY-NJ Port Authority Police
624 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
72
NY-NJ Port Authority Police
1292 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
73
NY-NJ Port Authority Police
539 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
74
NY-NJ Port Authority Police
713 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
75
NY-NJ Port Authority Police
732 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
76
NY-NJ Port Authority Police
1544 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
77
NY-NJ Port Authority Police
885 views/6 сomments
NY-NJ Port Authority Police
78
NY-NJ Port Authority Police
917 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
79
NY-NJ Port Authority Police
536 views
 
NY-NJ Port Authority Police
80
NY-NJ Port Authority Police
713 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
81
NY-NJ Port Authority Police
439 views
 
NY-NJ Port Authority Police
82
NY-NJ Port Authority Police
477 views
 
NY-NJ Port Authority Police
83
NY-NJ Port Authority Police
1732 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
84
NY-NJ Port Authority Police
553 views
 
NY-NJ Port Authority Police
85
NY-NJ Port Authority Police
528 views