Alex Velez

Photos by Alex Velez. © All rights reserved

Slideshow
NY - NY/NJ Port Authority Police
1
NY - NY/NJ Port Authority Police
657 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
2
NY - NY/NJ Port Authority Police
445 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
3
NY - NY/NJ Port Authority Police
378 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
4
NY - NY/NJ Port Authority Police
410 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
5
NY - NY/NJ Port Authority Police
486 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
6
NY - NY/NJ Port Authority Police
406 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
7
NY - NY/NJ Port Authority Police
428 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
8
NY - NY/NJ Port Authority Police
351 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
9
NY - NY/NJ Port Authority Police
524 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
10
NY - NY/NJ Port Authority Police
485 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
11
NY - NY/NJ Port Authority Police
405 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
12
NY - NY/NJ Port Authority Police
425 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
13
NY - NY/NJ Port Authority Police
419 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
14
NY - NY/NJ Port Authority Police
667 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
15
NY - NY/NJ Port Authority Police
351 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
16
NY - NY/NJ Port Authority Police
396 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
17
NY - NY/NJ Port Authority Police
346 views
 
NY-NJ Port Authority Police
18
NY-NJ Port Authority Police
507 views
 
NY-NJ Port Authority Police
19
NY-NJ Port Authority Police
470 views
 
NY-NJ Port Authority Police
20
NY-NJ Port Authority Police
482 views
 
NY-NJ Port Authority Police
21
NY-NJ Port Authority Police
559 views
 
NY-NJ Port Authority Police
22
NY-NJ Port Authority Police
563 views
 
NY-NJ Port Authority Police
23
NY-NJ Port Authority Police
643 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
24
NY-NJ Port Authority Police
665 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
25
NY-NJ Port Authority Police
707 views
 
NY-NJ Port Authority Police
26
NY-NJ Port Authority Police
589 views
 
NY-NJ Port Authority Police
27
NY-NJ Port Authority Police
646 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
28
NY-NJ Port Authority Police
626 views
 
NY-NJ Port Authority Police
29
NY-NJ Port Authority Police
827 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
30
NY-NJ Port Authority Police
463 views
 
NY-NJ Port Authority Police
31
NY-NJ Port Authority Police
495 views
 
NY-NJ Port Authority Police
32
NY-NJ Port Authority Police
534 views
 
NY-NJ Port Authority Police
33
NY-NJ Port Authority Police
452 views
 
NY-NJ Port Authority Police
34
NY-NJ Port Authority Police
464 views
 
NY-NJ Port Authority Police
35
NY-NJ Port Authority Police
476 views
 
NY-NJ Port Authority Police
36
NY-NJ Port Authority Police
455 views
 
NY-NJ Port Authority Police
37
NY-NJ Port Authority Police
436 views
 
NY-NJ Port Authority Police
38
NY-NJ Port Authority Police
590 views
 
NY-NJ Port Authority Police
39
NY-NJ Port Authority Police
476 views
 
NY-NJ Port Authority Police
40
NY-NJ Port Authority Police
419 views
 
NY-NJ Port Authority Police
41
NY-NJ Port Authority Police
429 views
 
NY-NJ Port Authority Police
42
NY-NJ Port Authority Police
409 views
 
NY-NJ Port Authority Police
43
NY-NJ Port Authority Police
438 views
 
NY-NJ Port Authority Police
44
NY-NJ Port Authority Police
533 views
 
NY-NJ Port Authority Police
45
NY-NJ Port Authority Police
497 views
 
NY-NJ Port Authority Police
46
NY-NJ Port Authority Police
563 views
 
NY-NJ Port Authority Police
47
NY-NJ Port Authority Police
527 views
 
NY-NJ Port Authority Police
48
NY-NJ Port Authority Police
450 views
 
NY-NJ Port Authority Police
49
NY-NJ Port Authority Police
911 views/5 сomments
NY-NJ Port Authority Police
50
NY-NJ Port Authority Police
899 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
51
NY-NJ Port Authority Police
438 views
 
NY-NJ Port Authority Police
52
NY-NJ Port Authority Police
465 views
 
NY-NJ Port Authority Police
53
NY-NJ Port Authority Police
558 views
 
NY-NJ Port Authority Police
54
NY-NJ Port Authority Police
525 views
 
NY-NJ Port Authority Police
55
NY-NJ Port Authority Police
719 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
56
NY-NJ Port Authority Police
486 views
 
NY-NJ Port Authority Police
57
NY-NJ Port Authority Police
514 views
 
NY-NJ Port Authority Police
58
NY-NJ Port Authority Police
484 views
 
NY-NJ Port Authority Police
59
NY-NJ Port Authority Police
480 views
 
NY-NJ Port Authority Police
60
NY-NJ Port Authority Police
429 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
61
NY-NJ Port Authority Police
489 views
 
NY-NJ Port Authority Police
62
NY-NJ Port Authority Police
739 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
63
NY-NJ Port Authority Police
1147 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
64
NY-NJ Port Authority Police
519 views
 
NY-NJ Port Authority Police
65
NY-NJ Port Authority Police
447 views
 
NY-NJ Port Authority Police
66
NY-NJ Port Authority Police
478 views
 
NY-NJ Port Authority Police
67
NY-NJ Port Authority Police
496 views
 
NY-NJ Port Authority Police
68
NY-NJ Port Authority Police
639 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
69
NY-NJ Port Authority Police
487 views
 
NY-NJ Port Authority Police
70
NY-NJ Port Authority Police
422 views
 
NY-NJ Port Authority Police
71
NY-NJ Port Authority Police
638 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
72
NY-NJ Port Authority Police
1336 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
73
NY-NJ Port Authority Police
552 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
74
NY-NJ Port Authority Police
728 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
75
NY-NJ Port Authority Police
836 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
76
NY-NJ Port Authority Police
1941 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
77
NY-NJ Port Authority Police
900 views/6 сomments
NY-NJ Port Authority Police
78
NY-NJ Port Authority Police
944 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
79
NY-NJ Port Authority Police
549 views
 
NY-NJ Port Authority Police
80
NY-NJ Port Authority Police
731 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
81
NY-NJ Port Authority Police
448 views
 
NY-NJ Port Authority Police
82
NY-NJ Port Authority Police
486 views
 
NY-NJ Port Authority Police
83
NY-NJ Port Authority Police
2161 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
84
NY-NJ Port Authority Police
570 views
 
NY-NJ Port Authority Police
85
NY-NJ Port Authority Police
542 views