Alex Velez

Photos by Alex Velez. © All rights reserved

Slideshow
NY - NY/NJ Port Authority Police
1
NY - NY/NJ Port Authority Police
841 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
2
NY - NY/NJ Port Authority Police
593 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
3
NY - NY/NJ Port Authority Police
518 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
4
NY - NY/NJ Port Authority Police
546 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
5
NY - NY/NJ Port Authority Police
651 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
6
NY - NY/NJ Port Authority Police
542 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
7
NY - NY/NJ Port Authority Police
547 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
8
NY - NY/NJ Port Authority Police
475 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
9
NY - NY/NJ Port Authority Police
693 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
10
NY - NY/NJ Port Authority Police
623 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
11
NY - NY/NJ Port Authority Police
486 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
12
NY - NY/NJ Port Authority Police
519 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
13
NY - NY/NJ Port Authority Police
498 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
14
NY - NY/NJ Port Authority Police
810 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
15
NY - NY/NJ Port Authority Police
396 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
16
NY - NY/NJ Port Authority Police
499 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
17
NY - NY/NJ Port Authority Police
410 views
 
NY-NJ Port Authority Police
18
NY-NJ Port Authority Police
545 views
 
NY-NJ Port Authority Police
19
NY-NJ Port Authority Police
509 views
 
NY-NJ Port Authority Police
20
NY-NJ Port Authority Police
556 views
 
NY-NJ Port Authority Police
21
NY-NJ Port Authority Police
629 views
 
NY-NJ Port Authority Police
22
NY-NJ Port Authority Police
637 views
 
NY-NJ Port Authority Police
23
NY-NJ Port Authority Police
685 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
24
NY-NJ Port Authority Police
745 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
25
NY-NJ Port Authority Police
802 views
 
NY-NJ Port Authority Police
26
NY-NJ Port Authority Police
674 views
 
NY-NJ Port Authority Police
27
NY-NJ Port Authority Police
744 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
28
NY-NJ Port Authority Police
713 views
 
NY-NJ Port Authority Police
29
NY-NJ Port Authority Police
933 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
30
NY-NJ Port Authority Police
541 views
 
NY-NJ Port Authority Police
31
NY-NJ Port Authority Police
558 views
 
NY-NJ Port Authority Police
32
NY-NJ Port Authority Police
573 views
 
NY-NJ Port Authority Police
33
NY-NJ Port Authority Police
523 views
 
NY-NJ Port Authority Police
34
NY-NJ Port Authority Police
545 views
 
NY-NJ Port Authority Police
35
NY-NJ Port Authority Police
512 views
 
NY-NJ Port Authority Police
36
NY-NJ Port Authority Police
490 views
 
NY-NJ Port Authority Police
37
NY-NJ Port Authority Police
507 views
 
NY-NJ Port Authority Police
38
NY-NJ Port Authority Police
635 views
 
NY-NJ Port Authority Police
39
NY-NJ Port Authority Police
530 views
 
NY-NJ Port Authority Police
40
NY-NJ Port Authority Police
454 views
 
NY-NJ Port Authority Police
41
NY-NJ Port Authority Police
489 views
 
NY-NJ Port Authority Police
42
NY-NJ Port Authority Police
456 views
 
NY-NJ Port Authority Police
43
NY-NJ Port Authority Police
512 views
 
NY-NJ Port Authority Police
44
NY-NJ Port Authority Police
569 views
 
NY-NJ Port Authority Police
45
NY-NJ Port Authority Police
575 views
 
NY-NJ Port Authority Police
46
NY-NJ Port Authority Police
605 views
 
NY-NJ Port Authority Police
47
NY-NJ Port Authority Police
610 views
 
NY-NJ Port Authority Police
48
NY-NJ Port Authority Police
537 views
 
NY-NJ Port Authority Police
49
NY-NJ Port Authority Police
1026 views/5 сomments
NY-NJ Port Authority Police
50
NY-NJ Port Authority Police
1004 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
51
NY-NJ Port Authority Police
484 views
 
NY-NJ Port Authority Police
52
NY-NJ Port Authority Police
517 views
 
NY-NJ Port Authority Police
53
NY-NJ Port Authority Police
628 views
 
NY-NJ Port Authority Police
54
NY-NJ Port Authority Police
598 views
 
NY-NJ Port Authority Police
55
NY-NJ Port Authority Police
806 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
56
NY-NJ Port Authority Police
563 views
 
NY-NJ Port Authority Police
57
NY-NJ Port Authority Police
598 views
 
NY-NJ Port Authority Police
58
NY-NJ Port Authority Police
543 views
 
NY-NJ Port Authority Police
59
NY-NJ Port Authority Police
528 views
 
NY-NJ Port Authority Police
60
NY-NJ Port Authority Police
473 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
61
NY-NJ Port Authority Police
548 views
 
NY-NJ Port Authority Police
62
NY-NJ Port Authority Police
821 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
63
NY-NJ Port Authority Police
1757 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
64
NY-NJ Port Authority Police
669 views
 
NY-NJ Port Authority Police
65
NY-NJ Port Authority Police
541 views
 
NY-NJ Port Authority Police
66
NY-NJ Port Authority Police
632 views
 
NY-NJ Port Authority Police
67
NY-NJ Port Authority Police
675 views
 
NY-NJ Port Authority Police
68
NY-NJ Port Authority Police
834 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
69
NY-NJ Port Authority Police
603 views
 
NY-NJ Port Authority Police
70
NY-NJ Port Authority Police
518 views
 
NY-NJ Port Authority Police
71
NY-NJ Port Authority Police
782 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
72
NY-NJ Port Authority Police
1790 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
73
NY-NJ Port Authority Police
722 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
74
NY-NJ Port Authority Police
855 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
75
NY-NJ Port Authority Police
1138 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
76
NY-NJ Port Authority Police
2874 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
77
NY-NJ Port Authority Police
1163 views/6 сomments
NY-NJ Port Authority Police
78
NY-NJ Port Authority Police
1163 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
79
NY-NJ Port Authority Police
695 views
 
NY-NJ Port Authority Police
80
NY-NJ Port Authority Police
910 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
81
NY-NJ Port Authority Police
570 views
 
NY-NJ Port Authority Police
82
NY-NJ Port Authority Police
621 views
 
NY-NJ Port Authority Police
83
NY-NJ Port Authority Police
3564 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
84
NY-NJ Port Authority Police
714 views
 
NY-NJ Port Authority Police
85
NY-NJ Port Authority Police
618 views