Alex Velez

Photos by Alex Velez. © All rights reserved

Slideshow
NY - NY/NJ Port Authority Police
1
NY - NY/NJ Port Authority Police
818 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
2
NY - NY/NJ Port Authority Police
570 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
3
NY - NY/NJ Port Authority Police
499 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
4
NY - NY/NJ Port Authority Police
524 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
5
NY - NY/NJ Port Authority Police
624 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
6
NY - NY/NJ Port Authority Police
524 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
7
NY - NY/NJ Port Authority Police
530 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
8
NY - NY/NJ Port Authority Police
461 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
9
NY - NY/NJ Port Authority Police
673 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
10
NY - NY/NJ Port Authority Police
607 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
11
NY - NY/NJ Port Authority Police
482 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
12
NY - NY/NJ Port Authority Police
510 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
13
NY - NY/NJ Port Authority Police
490 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
14
NY - NY/NJ Port Authority Police
794 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
15
NY - NY/NJ Port Authority Police
391 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
16
NY - NY/NJ Port Authority Police
487 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
17
NY - NY/NJ Port Authority Police
399 views
 
NY-NJ Port Authority Police
18
NY-NJ Port Authority Police
540 views
 
NY-NJ Port Authority Police
19
NY-NJ Port Authority Police
506 views
 
NY-NJ Port Authority Police
20
NY-NJ Port Authority Police
547 views
 
NY-NJ Port Authority Police
21
NY-NJ Port Authority Police
624 views
 
NY-NJ Port Authority Police
22
NY-NJ Port Authority Police
631 views
 
NY-NJ Port Authority Police
23
NY-NJ Port Authority Police
682 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
24
NY-NJ Port Authority Police
736 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
25
NY-NJ Port Authority Police
794 views
 
NY-NJ Port Authority Police
26
NY-NJ Port Authority Police
669 views
 
NY-NJ Port Authority Police
27
NY-NJ Port Authority Police
735 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
28
NY-NJ Port Authority Police
707 views
 
NY-NJ Port Authority Police
29
NY-NJ Port Authority Police
919 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
30
NY-NJ Port Authority Police
533 views
 
NY-NJ Port Authority Police
31
NY-NJ Port Authority Police
553 views
 
NY-NJ Port Authority Police
32
NY-NJ Port Authority Police
568 views
 
NY-NJ Port Authority Police
33
NY-NJ Port Authority Police
520 views
 
NY-NJ Port Authority Police
34
NY-NJ Port Authority Police
540 views
 
NY-NJ Port Authority Police
35
NY-NJ Port Authority Police
508 views
 
NY-NJ Port Authority Police
36
NY-NJ Port Authority Police
488 views
 
NY-NJ Port Authority Police
37
NY-NJ Port Authority Police
500 views
 
NY-NJ Port Authority Police
38
NY-NJ Port Authority Police
631 views
 
NY-NJ Port Authority Police
39
NY-NJ Port Authority Police
519 views
 
NY-NJ Port Authority Police
40
NY-NJ Port Authority Police
449 views
 
NY-NJ Port Authority Police
41
NY-NJ Port Authority Police
483 views
 
NY-NJ Port Authority Police
42
NY-NJ Port Authority Police
448 views
 
NY-NJ Port Authority Police
43
NY-NJ Port Authority Police
506 views
 
NY-NJ Port Authority Police
44
NY-NJ Port Authority Police
565 views
 
NY-NJ Port Authority Police
45
NY-NJ Port Authority Police
568 views
 
NY-NJ Port Authority Police
46
NY-NJ Port Authority Police
599 views
 
NY-NJ Port Authority Police
47
NY-NJ Port Authority Police
604 views
 
NY-NJ Port Authority Police
48
NY-NJ Port Authority Police
531 views
 
NY-NJ Port Authority Police
49
NY-NJ Port Authority Police
1016 views/5 сomments
NY-NJ Port Authority Police
50
NY-NJ Port Authority Police
998 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
51
NY-NJ Port Authority Police
479 views
 
NY-NJ Port Authority Police
52
NY-NJ Port Authority Police
512 views
 
NY-NJ Port Authority Police
53
NY-NJ Port Authority Police
623 views
 
NY-NJ Port Authority Police
54
NY-NJ Port Authority Police
593 views
 
NY-NJ Port Authority Police
55
NY-NJ Port Authority Police
796 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
56
NY-NJ Port Authority Police
555 views
 
NY-NJ Port Authority Police
57
NY-NJ Port Authority Police
587 views
 
NY-NJ Port Authority Police
58
NY-NJ Port Authority Police
537 views
 
NY-NJ Port Authority Police
59
NY-NJ Port Authority Police
524 views
 
NY-NJ Port Authority Police
60
NY-NJ Port Authority Police
467 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
61
NY-NJ Port Authority Police
544 views
 
NY-NJ Port Authority Police
62
NY-NJ Port Authority Police
811 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
63
NY-NJ Port Authority Police
1725 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
64
NY-NJ Port Authority Police
652 views
 
NY-NJ Port Authority Police
65
NY-NJ Port Authority Police
529 views
 
NY-NJ Port Authority Police
66
NY-NJ Port Authority Police
613 views
 
NY-NJ Port Authority Police
67
NY-NJ Port Authority Police
656 views
 
NY-NJ Port Authority Police
68
NY-NJ Port Authority Police
803 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
69
NY-NJ Port Authority Police
591 views
 
NY-NJ Port Authority Police
70
NY-NJ Port Authority Police
511 views
 
NY-NJ Port Authority Police
71
NY-NJ Port Authority Police
762 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
72
NY-NJ Port Authority Police
1762 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
73
NY-NJ Port Authority Police
704 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
74
NY-NJ Port Authority Police
837 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
75
NY-NJ Port Authority Police
1123 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
76
NY-NJ Port Authority Police
2854 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
77
NY-NJ Port Authority Police
1145 views/6 сomments
NY-NJ Port Authority Police
78
NY-NJ Port Authority Police
1132 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
79
NY-NJ Port Authority Police
678 views
 
NY-NJ Port Authority Police
80
NY-NJ Port Authority Police
892 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
81
NY-NJ Port Authority Police
556 views
 
NY-NJ Port Authority Police
82
NY-NJ Port Authority Police
602 views
 
NY-NJ Port Authority Police
83
NY-NJ Port Authority Police
3519 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
84
NY-NJ Port Authority Police
695 views
 
NY-NJ Port Authority Police
85
NY-NJ Port Authority Police
612 views