Alex Velez

Photos by Alex Velez. © All rights reserved

Slideshow
NY - NY/NJ Port Authority Police
1
NY - NY/NJ Port Authority Police
650 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
2
NY - NY/NJ Port Authority Police
439 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
3
NY - NY/NJ Port Authority Police
373 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
4
NY - NY/NJ Port Authority Police
404 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
5
NY - NY/NJ Port Authority Police
478 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
6
NY - NY/NJ Port Authority Police
402 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
7
NY - NY/NJ Port Authority Police
426 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
8
NY - NY/NJ Port Authority Police
347 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
9
NY - NY/NJ Port Authority Police
519 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
10
NY - NY/NJ Port Authority Police
481 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
11
NY - NY/NJ Port Authority Police
400 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
12
NY - NY/NJ Port Authority Police
420 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
13
NY - NY/NJ Port Authority Police
414 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
14
NY - NY/NJ Port Authority Police
660 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
15
NY - NY/NJ Port Authority Police
348 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
16
NY - NY/NJ Port Authority Police
391 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
17
NY - NY/NJ Port Authority Police
343 views
 
NY-NJ Port Authority Police
18
NY-NJ Port Authority Police
504 views
 
NY-NJ Port Authority Police
19
NY-NJ Port Authority Police
466 views
 
NY-NJ Port Authority Police
20
NY-NJ Port Authority Police
480 views
 
NY-NJ Port Authority Police
21
NY-NJ Port Authority Police
557 views
 
NY-NJ Port Authority Police
22
NY-NJ Port Authority Police
561 views
 
NY-NJ Port Authority Police
23
NY-NJ Port Authority Police
639 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
24
NY-NJ Port Authority Police
660 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
25
NY-NJ Port Authority Police
700 views
 
NY-NJ Port Authority Police
26
NY-NJ Port Authority Police
586 views
 
NY-NJ Port Authority Police
27
NY-NJ Port Authority Police
642 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
28
NY-NJ Port Authority Police
618 views
 
NY-NJ Port Authority Police
29
NY-NJ Port Authority Police
820 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
30
NY-NJ Port Authority Police
459 views
 
NY-NJ Port Authority Police
31
NY-NJ Port Authority Police
492 views
 
NY-NJ Port Authority Police
32
NY-NJ Port Authority Police
531 views
 
NY-NJ Port Authority Police
33
NY-NJ Port Authority Police
450 views
 
NY-NJ Port Authority Police
34
NY-NJ Port Authority Police
463 views
 
NY-NJ Port Authority Police
35
NY-NJ Port Authority Police
474 views
 
NY-NJ Port Authority Police
36
NY-NJ Port Authority Police
453 views
 
NY-NJ Port Authority Police
37
NY-NJ Port Authority Police
433 views
 
NY-NJ Port Authority Police
38
NY-NJ Port Authority Police
586 views
 
NY-NJ Port Authority Police
39
NY-NJ Port Authority Police
472 views
 
NY-NJ Port Authority Police
40
NY-NJ Port Authority Police
417 views
 
NY-NJ Port Authority Police
41
NY-NJ Port Authority Police
426 views
 
NY-NJ Port Authority Police
42
NY-NJ Port Authority Police
407 views
 
NY-NJ Port Authority Police
43
NY-NJ Port Authority Police
434 views
 
NY-NJ Port Authority Police
44
NY-NJ Port Authority Police
531 views
 
NY-NJ Port Authority Police
45
NY-NJ Port Authority Police
491 views
 
NY-NJ Port Authority Police
46
NY-NJ Port Authority Police
559 views
 
NY-NJ Port Authority Police
47
NY-NJ Port Authority Police
520 views
 
NY-NJ Port Authority Police
48
NY-NJ Port Authority Police
447 views
 
NY-NJ Port Authority Police
49
NY-NJ Port Authority Police
903 views/5 сomments
NY-NJ Port Authority Police
50
NY-NJ Port Authority Police
891 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
51
NY-NJ Port Authority Police
435 views
 
NY-NJ Port Authority Police
52
NY-NJ Port Authority Police
461 views
 
NY-NJ Port Authority Police
53
NY-NJ Port Authority Police
552 views
 
NY-NJ Port Authority Police
54
NY-NJ Port Authority Police
518 views
 
NY-NJ Port Authority Police
55
NY-NJ Port Authority Police
712 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
56
NY-NJ Port Authority Police
480 views
 
NY-NJ Port Authority Police
57
NY-NJ Port Authority Police
508 views
 
NY-NJ Port Authority Police
58
NY-NJ Port Authority Police
480 views
 
NY-NJ Port Authority Police
59
NY-NJ Port Authority Police
478 views
 
NY-NJ Port Authority Police
60
NY-NJ Port Authority Police
425 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
61
NY-NJ Port Authority Police
485 views
 
NY-NJ Port Authority Police
62
NY-NJ Port Authority Police
734 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
63
NY-NJ Port Authority Police
1110 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
64
NY-NJ Port Authority Police
513 views
 
NY-NJ Port Authority Police
65
NY-NJ Port Authority Police
443 views
 
NY-NJ Port Authority Police
66
NY-NJ Port Authority Police
472 views
 
NY-NJ Port Authority Police
67
NY-NJ Port Authority Police
494 views
 
NY-NJ Port Authority Police
68
NY-NJ Port Authority Police
634 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
69
NY-NJ Port Authority Police
481 views
 
NY-NJ Port Authority Police
70
NY-NJ Port Authority Police
418 views
 
NY-NJ Port Authority Police
71
NY-NJ Port Authority Police
633 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
72
NY-NJ Port Authority Police
1321 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
73
NY-NJ Port Authority Police
545 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
74
NY-NJ Port Authority Police
722 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
75
NY-NJ Port Authority Police
826 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
76
NY-NJ Port Authority Police
1773 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
77
NY-NJ Port Authority Police
895 views/6 сomments
NY-NJ Port Authority Police
78
NY-NJ Port Authority Police
937 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
79
NY-NJ Port Authority Police
544 views
 
NY-NJ Port Authority Police
80
NY-NJ Port Authority Police
725 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
81
NY-NJ Port Authority Police
446 views
 
NY-NJ Port Authority Police
82
NY-NJ Port Authority Police
484 views
 
NY-NJ Port Authority Police
83
NY-NJ Port Authority Police
1976 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
84
NY-NJ Port Authority Police
563 views
 
NY-NJ Port Authority Police
85
NY-NJ Port Authority Police
539 views