Alex Velez

Photos by Alex Velez. © All rights reserved

Slideshow
NY - NY/NJ Port Authority Police
1
NY - NY/NJ Port Authority Police
922 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
2
NY - NY/NJ Port Authority Police
659 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
3
NY - NY/NJ Port Authority Police
593 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
4
NY - NY/NJ Port Authority Police
607 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
5
NY - NY/NJ Port Authority Police
715 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
6
NY - NY/NJ Port Authority Police
616 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
7
NY - NY/NJ Port Authority Police
613 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
8
NY - NY/NJ Port Authority Police
530 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
9
NY - NY/NJ Port Authority Police
770 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
10
NY - NY/NJ Port Authority Police
680 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
11
NY - NY/NJ Port Authority Police
517 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
12
NY - NY/NJ Port Authority Police
559 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
13
NY - NY/NJ Port Authority Police
523 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
14
NY - NY/NJ Port Authority Police
873 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
15
NY - NY/NJ Port Authority Police
421 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
16
NY - NY/NJ Port Authority Police
565 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
17
NY - NY/NJ Port Authority Police
468 views
 
NY-NJ Port Authority Police
18
NY-NJ Port Authority Police
569 views
 
NY-NJ Port Authority Police
19
NY-NJ Port Authority Police
530 views
 
NY-NJ Port Authority Police
20
NY-NJ Port Authority Police
592 views
 
NY-NJ Port Authority Police
21
NY-NJ Port Authority Police
655 views
 
NY-NJ Port Authority Police
22
NY-NJ Port Authority Police
661 views
 
NY-NJ Port Authority Police
23
NY-NJ Port Authority Police
719 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
24
NY-NJ Port Authority Police
788 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
25
NY-NJ Port Authority Police
839 views
 
NY-NJ Port Authority Police
26
NY-NJ Port Authority Police
710 views
 
NY-NJ Port Authority Police
27
NY-NJ Port Authority Police
798 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
28
NY-NJ Port Authority Police
744 views
 
NY-NJ Port Authority Police
29
NY-NJ Port Authority Police
975 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
30
NY-NJ Port Authority Police
567 views
 
NY-NJ Port Authority Police
31
NY-NJ Port Authority Police
582 views
 
NY-NJ Port Authority Police
32
NY-NJ Port Authority Police
596 views
 
NY-NJ Port Authority Police
33
NY-NJ Port Authority Police
558 views
 
NY-NJ Port Authority Police
34
NY-NJ Port Authority Police
584 views
 
NY-NJ Port Authority Police
35
NY-NJ Port Authority Police
541 views
 
NY-NJ Port Authority Police
36
NY-NJ Port Authority Police
503 views
 
NY-NJ Port Authority Police
37
NY-NJ Port Authority Police
527 views
 
NY-NJ Port Authority Police
38
NY-NJ Port Authority Police
658 views
 
NY-NJ Port Authority Police
39
NY-NJ Port Authority Police
553 views
 
NY-NJ Port Authority Police
40
NY-NJ Port Authority Police
469 views
 
NY-NJ Port Authority Police
41
NY-NJ Port Authority Police
511 views
 
NY-NJ Port Authority Police
42
NY-NJ Port Authority Police
483 views
 
NY-NJ Port Authority Police
43
NY-NJ Port Authority Police
537 views
 
NY-NJ Port Authority Police
44
NY-NJ Port Authority Police
590 views
 
NY-NJ Port Authority Police
45
NY-NJ Port Authority Police
610 views
 
NY-NJ Port Authority Police
46
NY-NJ Port Authority Police
625 views
 
NY-NJ Port Authority Police
47
NY-NJ Port Authority Police
636 views
 
NY-NJ Port Authority Police
48
NY-NJ Port Authority Police
580 views
 
NY-NJ Port Authority Police
49
NY-NJ Port Authority Police
1148 views/5 сomments
NY-NJ Port Authority Police
50
NY-NJ Port Authority Police
1068 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
51
NY-NJ Port Authority Police
507 views
 
NY-NJ Port Authority Police
52
NY-NJ Port Authority Police
536 views
 
NY-NJ Port Authority Police
53
NY-NJ Port Authority Police
650 views
 
NY-NJ Port Authority Police
54
NY-NJ Port Authority Police
616 views
 
NY-NJ Port Authority Police
55
NY-NJ Port Authority Police
837 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
56
NY-NJ Port Authority Police
591 views
 
NY-NJ Port Authority Police
57
NY-NJ Port Authority Police
627 views
 
NY-NJ Port Authority Police
58
NY-NJ Port Authority Police
559 views
 
NY-NJ Port Authority Police
59
NY-NJ Port Authority Police
540 views
 
NY-NJ Port Authority Police
60
NY-NJ Port Authority Police
499 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
61
NY-NJ Port Authority Police
566 views
 
NY-NJ Port Authority Police
62
NY-NJ Port Authority Police
874 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
63
NY-NJ Port Authority Police
1918 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
64
NY-NJ Port Authority Police
738 views
 
NY-NJ Port Authority Police
65
NY-NJ Port Authority Police
590 views
 
NY-NJ Port Authority Police
66
NY-NJ Port Authority Police
692 views
 
NY-NJ Port Authority Police
67
NY-NJ Port Authority Police
757 views
 
NY-NJ Port Authority Police
68
NY-NJ Port Authority Police
904 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
69
NY-NJ Port Authority Police
649 views
 
NY-NJ Port Authority Police
70
NY-NJ Port Authority Police
553 views
 
NY-NJ Port Authority Police
71
NY-NJ Port Authority Police
845 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
72
NY-NJ Port Authority Police
1939 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
73
NY-NJ Port Authority Police
830 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
74
NY-NJ Port Authority Police
916 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
75
NY-NJ Port Authority Police
1256 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
76
NY-NJ Port Authority Police
2965 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
77
NY-NJ Port Authority Police
1288 views/6 сomments
NY-NJ Port Authority Police
78
NY-NJ Port Authority Police
1279 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
79
NY-NJ Port Authority Police
755 views
 
NY-NJ Port Authority Police
80
NY-NJ Port Authority Police
1008 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
81
NY-NJ Port Authority Police
634 views
 
NY-NJ Port Authority Police
82
NY-NJ Port Authority Police
689 views
 
NY-NJ Port Authority Police
83
NY-NJ Port Authority Police
3733 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
84
NY-NJ Port Authority Police
800 views
 
NY-NJ Port Authority Police
85
NY-NJ Port Authority Police
655 views