Alex Velez

Photos by Alex Velez. © All rights reserved

Slideshow
NY - NY/NJ Port Authority Police
1
NY - NY/NJ Port Authority Police
881 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
2
NY - NY/NJ Port Authority Police
630 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
3
NY - NY/NJ Port Authority Police
556 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
4
NY - NY/NJ Port Authority Police
580 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
5
NY - NY/NJ Port Authority Police
684 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
6
NY - NY/NJ Port Authority Police
588 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
7
NY - NY/NJ Port Authority Police
585 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
8
NY - NY/NJ Port Authority Police
505 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
9
NY - NY/NJ Port Authority Police
731 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
10
NY - NY/NJ Port Authority Police
656 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
11
NY - NY/NJ Port Authority Police
492 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
12
NY - NY/NJ Port Authority Police
533 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
13
NY - NY/NJ Port Authority Police
506 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
14
NY - NY/NJ Port Authority Police
837 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
15
NY - NY/NJ Port Authority Police
406 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
16
NY - NY/NJ Port Authority Police
529 views
 
NY - NY/NJ Port Authority Police
17
NY - NY/NJ Port Authority Police
439 views
 
NY-NJ Port Authority Police
18
NY-NJ Port Authority Police
554 views
 
NY-NJ Port Authority Police
19
NY-NJ Port Authority Police
513 views
 
NY-NJ Port Authority Police
20
NY-NJ Port Authority Police
567 views
 
NY-NJ Port Authority Police
21
NY-NJ Port Authority Police
641 views
 
NY-NJ Port Authority Police
22
NY-NJ Port Authority Police
645 views
 
NY-NJ Port Authority Police
23
NY-NJ Port Authority Police
701 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
24
NY-NJ Port Authority Police
765 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
25
NY-NJ Port Authority Police
814 views
 
NY-NJ Port Authority Police
26
NY-NJ Port Authority Police
681 views
 
NY-NJ Port Authority Police
27
NY-NJ Port Authority Police
767 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
28
NY-NJ Port Authority Police
724 views
 
NY-NJ Port Authority Police
29
NY-NJ Port Authority Police
947 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
30
NY-NJ Port Authority Police
549 views
 
NY-NJ Port Authority Police
31
NY-NJ Port Authority Police
566 views
 
NY-NJ Port Authority Police
32
NY-NJ Port Authority Police
578 views
 
NY-NJ Port Authority Police
33
NY-NJ Port Authority Police
536 views
 
NY-NJ Port Authority Police
34
NY-NJ Port Authority Police
557 views
 
NY-NJ Port Authority Police
35
NY-NJ Port Authority Police
524 views
 
NY-NJ Port Authority Police
36
NY-NJ Port Authority Police
495 views
 
NY-NJ Port Authority Police
37
NY-NJ Port Authority Police
516 views
 
NY-NJ Port Authority Police
38
NY-NJ Port Authority Police
643 views
 
NY-NJ Port Authority Police
39
NY-NJ Port Authority Police
539 views
 
NY-NJ Port Authority Police
40
NY-NJ Port Authority Police
459 views
 
NY-NJ Port Authority Police
41
NY-NJ Port Authority Police
498 views
 
NY-NJ Port Authority Police
42
NY-NJ Port Authority Police
466 views
 
NY-NJ Port Authority Police
43
NY-NJ Port Authority Police
517 views
 
NY-NJ Port Authority Police
44
NY-NJ Port Authority Police
576 views
 
NY-NJ Port Authority Police
45
NY-NJ Port Authority Police
588 views
 
NY-NJ Port Authority Police
46
NY-NJ Port Authority Police
613 views
 
NY-NJ Port Authority Police
47
NY-NJ Port Authority Police
621 views
 
NY-NJ Port Authority Police
48
NY-NJ Port Authority Police
555 views
 
NY-NJ Port Authority Police
49
NY-NJ Port Authority Police
1081 views/5 сomments
NY-NJ Port Authority Police
50
NY-NJ Port Authority Police
1036 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
51
NY-NJ Port Authority Police
492 views
 
NY-NJ Port Authority Police
52
NY-NJ Port Authority Police
524 views
 
NY-NJ Port Authority Police
53
NY-NJ Port Authority Police
637 views
 
NY-NJ Port Authority Police
54
NY-NJ Port Authority Police
603 views
 
NY-NJ Port Authority Police
55
NY-NJ Port Authority Police
818 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
56
NY-NJ Port Authority Police
576 views
 
NY-NJ Port Authority Police
57
NY-NJ Port Authority Police
610 views
 
NY-NJ Port Authority Police
58
NY-NJ Port Authority Police
548 views
 
NY-NJ Port Authority Police
59
NY-NJ Port Authority Police
532 views
 
NY-NJ Port Authority Police
60
NY-NJ Port Authority Police
490 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
61
NY-NJ Port Authority Police
555 views
 
NY-NJ Port Authority Police
62
NY-NJ Port Authority Police
841 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
63
NY-NJ Port Authority Police
1839 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
64
NY-NJ Port Authority Police
711 views
 
NY-NJ Port Authority Police
65
NY-NJ Port Authority Police
558 views
 
NY-NJ Port Authority Police
66
NY-NJ Port Authority Police
665 views
 
NY-NJ Port Authority Police
67
NY-NJ Port Authority Police
716 views
 
NY-NJ Port Authority Police
68
NY-NJ Port Authority Police
876 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
69
NY-NJ Port Authority Police
631 views
 
NY-NJ Port Authority Police
70
NY-NJ Port Authority Police
537 views
 
NY-NJ Port Authority Police
71
NY-NJ Port Authority Police
815 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
72
NY-NJ Port Authority Police
1855 views/3 сomments
NY-NJ Port Authority Police
73
NY-NJ Port Authority Police
774 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
74
NY-NJ Port Authority Police
888 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
75
NY-NJ Port Authority Police
1189 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
76
NY-NJ Port Authority Police
2913 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
77
NY-NJ Port Authority Police
1217 views/6 сomments
NY-NJ Port Authority Police
78
NY-NJ Port Authority Police
1229 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
79
NY-NJ Port Authority Police
730 views
 
NY-NJ Port Authority Police
80
NY-NJ Port Authority Police
958 views/1 сomments
NY-NJ Port Authority Police
81
NY-NJ Port Authority Police
609 views
 
NY-NJ Port Authority Police
82
NY-NJ Port Authority Police
653 views
 
NY-NJ Port Authority Police
83
NY-NJ Port Authority Police
3645 views/2 сomments
NY-NJ Port Authority Police
84
NY-NJ Port Authority Police
761 views
 
NY-NJ Port Authority Police
85
NY-NJ Port Authority Police
636 views